ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس ما :

استان فارس . شهرستان لار.شهرجدید . کیلومتر ۲ جاده لار-گراش . جنب بیمارستان امام رضا (ع) . دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) لارستان

پست الکترونیک دانشکده : larnursing@larums.ac.ir

کد پستی:  ۹۵۶۳۹ – ۷۴۳۱۸

کد شهرستان : ۰۷۱

مرکز تلفن :  ۲۲۵۰۳۳۵ و ۲۲۵۰۳۳۶ و ۲۲۴۵۰۰۹ و ۲۲۴۷۱۱۰

ردیف نام بخش شماره داخلی ردیف نام بخش شماره داخلی ردیف

 

نام بخش شماره داخلی
۱ ریاست ۵۲۲۴۰۳۱۰-۲۵۰ ۲۸ مسئول آموزش ۲۲۶ ۵۶ ناظمه خوابگاه ۲۶۷
۲ معاونت پشتیبانی ۲۰۹ ۲۹ کارشناس آموزش ۲۱۲ -۵۲۲۴۰۳۰۷ ۵۷ خوابگاه خواهران (طبقه اول) ۲۴۱
۳ منشی دفتر ریاست ۵۲۲۴۱۲۵۱-۲۱۰ ۳۰ فاکس آموزش ۵۲۲۵۵۲۷۶ ۵۸ خوابگاه خواهران (طبقه دوم) ۲۴۳
۴ فاکس دفتر ریاست ۵۲۲۴۷۱۱۱ ۳۱ امور آموزشی ۲۷۲ ۵۹ خوابگاه خواهران (طبقه سوم) ۲۵۵
۵ اطلاعات ۲۰۱-۲۰۰ ۳۲   ۶۰ خوابگاه برادران (طبقه دوم) ۵۲۲۴۰۵۵۸
۶ نگهبانی ۲۰۳-۲۰۲ اساتید ۶۱ خوابگاه برادران (طبقه سوم) ۵۲۲۴۵۰۰۸
۷ اساتید مدعو ۲۰۴ ۳۳ خانم سیفی ۲۲۲ تغذیه
۸ فن آوری اطلاعات ۲۵۹ ۳۴ خانم ایزانلو-خانم الهی ۲۲۴ ۶۲ فروش ژتون ۲۰۶
۹ معاونت پژوهشی ۲۴۹ ۳۵ خانم سوخک ۲۲۷ ۶۳ سلف سرویس ۲۱۷
۱۰ ماشین نویس ۲۰۸ ۳۶ اتاق مشاوره ۲۲۹ ۶۴ آشپزخانه ۲۶۹
۱۱ دفتر نمایندگی نهاد رهبری ۲۱۳-۲۱۴ ۳۷ خانم آب شرشری -خانم اسدی لاری ۲۲۰ تشکلات دانشجویی
۱۲ انبار ۲۶۲ ۳۸ آقای عبدالله پور ۲۲۸ ۶۵ بسیج دانشجویی ۲۱۶
۱۳ سایت کامپیوتر ۲۴۶ ۳۹ آقای بذرافشان- آقای اکبری ۲۳۳ ۶۶ کمیته تحقیقات دانشجویی ۲۲۳
۱۴ معاونت آموزشی ۲۰۷ ۴۰ خانم کشاورز- خانم صالح نیا
۲۱۱ ۶۷ جامع اسلامی ۲۳۴
۱۵ سالن کنفرانس ۲۳۶ ۴۱ خانم مقدم -خانم فرامرزیان ۲۲۱ ۶۸ کمیته استعداد درخشان ۲۰۵
۱۶ دبیرخانه ۲۵۳ کتابخانه ۶۹ امور اداری ۲۵۸
۱۷ کارگزینی ۲۵۷ ۴۵ مدیریت کتابخانه ۲۳۲
۱۸ تربیت بدنی و روابط عمومی – امور اداری ۲۵۸ ۴۶ کتابدار

 

۲۴۵
۱۹ فرهنگی دانشجویی ۲۶۵-۲۷۵ آزمایشگاه ها
۲۰ تدارکات ۲۶۰ ۴۸ آزمایشگاه بیوشیمی ۲۱۹
۲۱ حسابداری ۲۶۱ ۴۹ آزمایشگاه اتاق عمل ۲۳۷
۲۲ مسئول حسابداری ۲۶۳ ۵۰ سرپرستی skill lab ۲۷۴
۲۳ امین اموال ۲۶۸ ۵۱ مرکز تحقیقات سلولی مولکولی ۲۴۶
۲۴ نقلیه ۲۷۱ تاسیسات کد پستی دانشکده
۲۵ آبدارخانه همکف ۲۱۵ ۵۳ فنی مهندسی ۲۶۴ ۹۵۶۳۹-۷۴۳۱۸
۲۶ آبدارخانه طبقه اول ۲۳۸ ۵۴ تاسیسات ۲۴۰ شماره مستقیم دانشکده
۲۷ تلفن ورودی سالن ۲۱۸ ۵۵     ۵۲۲۴۰۳۰۹-۵۲۲۴۷۱۱۰-۵۲۲۴۵۰۰۹