بایگانی

نام ونام خانوادگی: سرکار خانم اطهر کیانی نژاد

مدرک تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی

سمت : ماشین نویس  دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س) لارستان

شرح وظایف :

ماشین نویس تحت نظارت مقام مافوق امورمربوط به ماشین نویسی واحد را بعهده دارد  و درصورت لزوم به امردفترداری و بایگانی می پردازد، کلیه اوراق  ونامه ها ومطالب مالی اداری را به فارسی ولاتین ماشین می نماید.

نمونه شرح وظایف ومسئولیتها :

  • ماشین کردن نامه ها ، قراردادها ، مقالات وگزارشها  به زبان فارسی  وانگلیسی .
  • گرفتن دیکته باسرعت عادی ازروسای بخشها و ماشین نمودن آنها.
  • ماشین کردن مطالبی که برروی نواردیکتافون ضبط شده .
  • بایگانی ونگهداری سوابق وگزارشات ومکاتبات .
  • ثبت کلیه نامه ها ی وارده وصادره دردفاترمربوط وتوزیع آنها.
  • انجام هرنوع کاردیگری که به شغل مربوط باشد.