برنامه هفتگی ، کارآموزی و برنامه کلاس های عملی دانشجویان رشته هوشبری