برنامه هفتگی ، کارآموزی و برنامه کلاس های عملی دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل