برگزاری کارگاه مجازی تعهد حرفه ای با تأکید بر محور تعالی

 کارگاه تعهد حرفه ای با تأکید بر محور تعالی به صورت مجازی برگزار شد.

به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده، کارگاه تعهد حرفه ای با تأکید بر محور تعالی جهت اساتید هیئت علمی به صورت مجازی برگزار شد. در این کارگاه یک روزه،  دکتر زهرا شاهواری  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و نماینده سابق رفتار حرفه ای پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تشریح مباحث تعهد حرفه ای در علوم پزشکی پرداخت. لازم به ذکر است این کارگاه، اولین کارگاه مجازی توانمندسازی اساتید در دانشکده است که مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به صورت مستقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار نموده است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم