تاریخ حذف نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان

تاریخ حذف نهایی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ طبق تقویم آموزشی از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۵  الی سه شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۶ می باشد .

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم