قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ، ساعت برگزاری کلیه حیطه ها به ساعت ۹:۳۰ تغییر یافت.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم