جدول زمانبندی سامانه انتقالی و میهمانی دانشجویان

 قابل توجه دانشجویان، ثبت نام در سامانه انتقالی و میهمانی از تاریخ ۱۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سامانه میهمانی: http://Guest.behdasht.gov.ir

سامانه انتقالی : http://Transmission.behdasht.gov.ir

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۹۹

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء وبارگذاری مدارک لازم

۱۶ خرداد تا ۲۶ خردادماه ۹۹

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء وویرایش توسط دانشجو

۲۷ خرداد تا ۲۷ تیرماه ۹۹

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

۲۸تیرماه تا۷ مرداد ۹۹

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش توسط دانشجو

۸ مرداد تا ۷ شهریور ۹۹

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم