نام و نام خانوادگی : سرکار خانم مریم صدیق

سمت : ریاست دانشکده پرستاری  و مامایی حضرت زینب (س) لارستان

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری

پست الکترونیکی :  seddigh.maryam@yahoo.com

CV

شرح وظایف:

نظارت بر اجرای وظائف آموزشی ، پژوهشی و اجرائی اعضای هیئت علمی

ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان

هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری – مالی ، فرهنگی دانشکده

برآورد و پیشنهاد بودجه سالانه