ریاست

نام و نام خانوادگی : جناب آقای اسماعیل کاوی

سمت : سرپرست دانشکده پرستاری  و مامایی حضرت زینب (س) لارستان

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اتاق عمل

پست الکترونیکی :  kavi.esmaeil@larums.ac.ir

CV

شرح وظایف:

نظارت بر اجرای وظائف آموزشی ، پژوهشی و اجرائی اعضای هیئت علمی

ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان

هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری – مالی ، فرهنگی دانشکده

برآورد و پیشنهاد بودجه سالانه