روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : جناب آقای مجتبی صلح جو

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی فعالیت های ورزشی