روسای پیشین

سرکار خانم منیره علی قنبری

مدت ریاست : ۲ سال از ۱۳۶۶/۹/۱۶ الی ۱۳۶۸/۰۶/۲۵

درجه تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه

پست الکترونیکی :

**********************************************************************

جناب آقای دکتر علی اکبر اعتمادی

مدت ریاست : سه سال از ۱۳۷۱/۰۶/۱۹ الی ۱۳۷۴/۰۸/۲۵

درجه تحصیلی : دکترای تخصصی بیماریهای داخلی

پست الکترونیکی :

**********************************************************************

جناب آقای دکتر هوشنگ جعفرپور

مدت ریاست : ۱۳۷۴/۰۸/۲۵  الی ۱۳۸۴/۱۰/۲۰

درجه تحصیلی : دکترای داروسازی

پست الکترونیکی :

**********************************************************************

سرکار خانم فاطمه ویزشفر

مدت ریاست : چهارسال از ۱۳۸۴/۱۰/۲۰  الی  ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

درجه تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری بهداشت

پست الکترونیکی :  vizeshfarf@sums.ac.ir

**********************************************************************

جناب آقای منصور سخندانی

مدت ریاست: دو سال  از ۱۳۸۸/۰۷/۰۱  الی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

درجه تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیکی: sokhandany@sums.ac.ir 

**********************************************************************

جناب آقای سعید حمیدی زاده

مدت ریاست : ۲ سال از ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ الی ۱۳۹۱/۱۱/۲۰

درجه تحصیلی : فوق لیسانس پرستاری

پست الکترونیکی :

**********************************************************************

  جناب آقای محمد رضا فروتنی

مدت ریاست :۴ سال از ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ الی ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد میکروب شناسی (گرایش انگل شناسی پزشکی)

پست الکترونیکی : larres@sums.ac.ir

**********************************************************************

جناب آقای روح الله کریمی

مدت ریاست : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ الی  ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

درجه تحصیلی :

پست الکترونیکی :

**********************************************************************

سرکار خانم مریم صدیق

مدت ریاست : ۳سال ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی – کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

پست الکترونیک :