منیره علی قنبری

مدت ریاست : ۲ سال از ۱۳۶۶/۹/۱۶ الی ۱۳۶۸/۰۶/۲۵

درجه تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه

پست الکترونیکی :

************************

دکتر علی اکبر اعتمادی

مدت ریاست : سه سال از ۱۳۷۱/۰۶/۱۹ الی ۱۳۷۴/۰۸/۲۵

درجه تحصیلی : دکترای تخصصی بیماریهای داخلی

پست الکترونیکی :

************************

دکتر هوشنگ جعفرپور

مدت ریاست : ۱۳۷۴/۰۸/۲۵  الی ۱۳۸۴/۱۰/۲۰

درجه تحصیلی : دکترای داروسازی

پست الکترونیکی :

***********************

فاطمه ویزشفر

مدت ریاست : چهارسال از ۱۳۸۴/۱۰/۲۰  الی  ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

درجه تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری بهداشت

پست الکترونیکی :  vizeshfarf@sums.ac.ir

*********************

منصور سخندانی

مدت ریاست: دو سال  از ۱۳۸۸/۰۷/۰۱  الی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

درجه تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پرستاری

پست الکترونیکی: sokhandany@sums.ac.ir 

*********************

سعید حمیدی زاده

مدت ریاست : ۲ سال از ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ الی ۱۳۹۱/۱۱/۲۰

درجه تحصیلی : فوق لیسانس پرستاری

پست الکترونیکی :

*********************

  محمد رضا فروتنی

مدت ریاست :۴ سال از ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ الی ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد میکروب شناسی (گرایش انگل شناسی پزشکی)

پست الکترونیکی : larres@sums.ac.ir

************************

روح الله کریمی

مدت ریاست : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ الی  ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

درجه تحصیلی :

پست الکترونیکی :