مسئول دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم فاطمه زارع

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست

 • تنظیم وتدوین فهرست متقاضیان  ملاقات با مدیریت دانشکده وتعیین  ساعات ملاقات
 • تنظیم زمان جلساتی که در حوزه ریاست تشکیل می شود ومطلع ساختن مقامات و یا افراد شرکت کننده درجلسه
 • پاسخگوئی به مراجعین وراهنمایی آن ها و درصورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان ومراجعه کنندگان  که انجام تقاضای آنان  بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان  پذیر است.
 • پاسخگویی به تلفن های دفتر و مراجعین حضوری
 • هماهنگی وتعیین وقت ملاقات  حضوری  اشخاص  با ریاست دانشکده
 • ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهای ذیربط حسب مورد
 • پیگیری به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات وتنظیم صورتجلسات مربوطه
 • پیگیری تلفنی  امور محوله  با سازمانها ، ادارات ، نهادها و موسسات دولتی و مرکزی
 • گزارش موارد مهم روزانه به ریاست دانشکده
 • هماهنگی ونظارت بر پذیرایی درجلسات
 • تهیه پیش نویس مکاتبات ونامه های ضروری
 • جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز ریاست دانشکده و تهیه گزارشات وجداول آماری
 • انجام پیگیریهای لازم جهت تایپ نامه های فوری وضروری مربوطه
 • انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با شغل
 • همکاری باکلیه واحدها برحسب مورد
 • هماهنگی با مسئول امور عمومی جهت انجام امور جاری مرکز نظارت بر فعالیت خدماتی ها
 • هماهنگی جهت برگزاری همایش ها ، کارگاه ها و جلسات
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق