وظایف کمیته حجاب و عفاف

وظیفه کمیته حجاب وعفاف دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

 

  1. آسیب شناسی وشناخت ریشه ای عوامل وموانع توسعه فرهنگ عفاف وحجاب در دستگاه
  2. پایش و بررسی وضعیت عفاف وحجاب کارکنان
  3. تدوین وترویج منشور عفاف وحجاب
  4. خدمات مشاوره ای
  5. جلوگیری از افراط وتفریط واقدامات وشیوه هایی که موجب بدبینی نسبت به اسلام ونظام اسلامی وحجاب می شود
  6. تشویق وایجاد انگیزش جهت توسعه وتعمیق فرهنگ عفاف وحجاب در دستگاه
  7. الگوسازی ومعرفی الگو های رفتاری در زمینه عفاف وحجاب
  8. برنامه ریزی جهت ایجاد انگیزه استفاده از پوشش مناسب در فضای مناسب اداری منطبق با عفاف وحجاب
  9. تاکید وتوصیه برمطابقت کامل هر نوع تدبیر، برنامه واقدام با مفاد وچارچوب عفاف وحجاب جهت پرهیز از رویکردها و اقدامات سلیقه ای شخصی
  10. ارشاد، راهنمایی، نظارت، ارزیابی عفاف وحجاب کارکنان