قابل توجه دانشجویان جهت بیمه حوادث

کلیه دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث بوده این نوع بیمه، حوادثی را که در زمان دانشجویی چه در سطح دانشکده و چه خارج از دانشکده (حتی در زمان حضور دانشجو در منزل) اتفاق بیفتد پوشش می دهد. همچنین لازم به ذکر است در صورت بروز حادثه، می بایست اطلاعات دانشجوی مصدوم شامل نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، کد ملی، تاریخ حادثه و عضو آسیب دیده به صورت فوری به این مدیریت ارسال گردد تا نسبت به ارسال نامه بیمه حوادث به صورت فوری اقدام گردد.

امورفرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم