پنجمین جلسه از کارگاه پروپوزال نویسی با حضور جناب آقای دکتر بذرافشان در تاریخ ۹۷/۱/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳ در سایت دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

پوستر کارگاه ۳۰٫۱٫۹۷

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم