تربیت بدنی

مسئول واحد تربیت بدنی : جناب آقای مجتبی صلح جو

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی فعالیت های ورزشی