مسئول سلف سرویس :  داود فرخاری

تلفن : ۵۲۲۴۷۱۱۰   داخلی ۲۰۶

اهم فعالیت ها:

  • کنترل آمار توزیع غذا و نظارت بر اتوماسیون تغذیه
  • ارائه ی آمار روزانه و هفتگی غذایی دانشجویان

برنامه غذایی جدید سال ۱۳۹۷