واحد تغذیه

مسئول سلف سرویس :  جناب آقای محمد رضا رنگین

مدرک تحصیلی :

تلفن : ۵۲۲۴۷۱۱۰   داخلی ۲۰۶

اهم فعالیت ها:

  • کنترل آمار توزیع غذا و نظارت بر اتوماسیون تغذیه
  • ارائه ی آمار روزانه و هفتگی غذایی دانشجویان