واحد نقلیه

مسئول واحد نقلیه :آقای حمیدرضا رنجبر

اهم وظایف واحد نقلیه :

۱- جابجایی و حمل و نقل دانشجویان از خوابگاه ها و دانشکده

۲- اختصاص وسیله نقلیه جهت برگزاری اردوهای دانشجویی ، المپیادهای ورزشی ومناسبت ها

شماره تماس :۵۲۲۴۷۱۱۰ داخلی ۲۷۱

برنامه عمومی واحد نقلیه

 

ساعت حرکت مقصد مبدا مخاطبین
۷ دانشکده پرستاری شهرقدیم و شهرجدید پرسنل
۷:۴۵ دانشکده پرستاری خوابگاه شمس دانشجویان
۹:۴۵ دانشکده پرستاری خوابگاه شمس دانشجویان
۱۰ خوابگاه شمس دانشکده پرستاری دانشجویان
۱۱:۳۰ خوابگاه شمس دانشکده پرستاری دانشجویان
۱۱:۴۵ دانشکده پرستاری خوابگاه شمس دانشجویان
۱۲:۳۰ خوابگاه شمس دانشکده پرستاری دانشجویان
۱۲:۴۵ دانشکده پرستاری خوابگاه شمس دانشجویان
۱۳ خوابگاه شمس دانشکده پرستاری دانشجویان
۱۳:۱۵ دانشکده پرستاری خوابگاه شمس دانشجویان
۱۴:۴۰ خوابگاه شمس دانشکده پرستاری دانشجویان
۱۵:۴۵ شهرقدیم و شهرجدید دانشکده پرستاری پرسنل
۱۴:۴۵ دانشکده پرستاری خوابگاه شمس دانشجویان
۱۶:۴۵ دانشکده پرستاری خوابگاه شمس دانشجویان
۱۷ خوابگاه شمس دانشکده پرستاری دانشجویان
۱۷:۴۵ شهرجدید (میدان بسیج) خوابگاه پردیس دانشجویان
۱۸:۴۵ خوابگاه شمس دانشکده پرستاری دانشجویان
۱۸:۴۵ شهرجدید (میدان بسیج) خوابگاه پردیس دانشجویان
۱۹ خوابگاه پردیس شهرجدید (میدان بسیج) دانشجویان
۱۹:۴۵ خوابگاه پردیس شهرجدید (میدان بسیج) دانشجویان