کارشناس دانشجویی فرهنگی

شرح وظایف کارشناس دانشجویی

 • انجام امور مربوط به تحویل کمدهای دانشکده
 • پیگیری امور خوابگاه های دانشجویی( خوابگاه های لار و شیراز)
 • انجام تیتر آنتی بادی دانشجویان
 • پیگیری امور مربوط به کار دانشجویی
 • پیگیری مربوط به تغذیه دانشجویان
 • پیگیری امور آشپزخانه دانشکده
 • برگزاری مستمر جلسات شورای صنفی
 • پیگیری بیمه های دانشجویی
 • برگزاری جلسات هماهنگی با سرپرست های خوابگا ه ها
 • تهیه و تنظیم شناسنامه خوابگاه ها
 • اسکان دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه ها
 • هماهنگی و نظارت بر امور تغذیه و کنترل کمی و کیفی آن
 • اسکان دانشجوی مهمان در خوابگاه ها

شرح وظایف کارشناس فرهنگی

 • برگزاری مستمر جلسات شورای فرهنگی دانشکده پرستاری
 • تهیه و تنظیم گزارش های فرهنگی
 • حفاظت و صیانت از انبارهای فرهنگی
 • نظرسنجی از برنامه هایی مانند کرسی آزاد اندیشی، اردوهای دانشجویی و …
 • برگزاری اردوهای تفریحی فرهنگی دانشجویی
 • اجرا برنامه های حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر
 • اجرای برنامه عملیاتی
 • پیگیری و چاپ امور نشریات دانشجویی
 • هماهنگی با مؤسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراری مبادلات فرهنگی و هنری و شکوفایی هرچه بیشتر استعداد های دانشجویان
 • بررسی و مطالعه لازم در خصوص مسایل فرهنگی دانشگاه و تلاش در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و ارتقای آن
 • مشارکت با سایرنهادهای متولی امور فرهنگی در دانشگاه در اجرای برنامه های فرهنگی
 • نظارت مستمر بر عملکرد اماکن فرهنگی موجود در دانشکده و خوابگاههای دانشجویی از جمله کتابخانه فرهنگی، اتاق فرهنگی و تشکل ها و … و تلاش جهت توسعه و تجهیز آنها
 • اجرا و نظارت مستمر بر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
 • هماهنگی و اقدام در خصوص برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در بین دانشجویان
 • برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای جشنواره های فرهنگی، برنامه های گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی دانشگاهیان
 • منشی جلسات امور اداری و تهیه صورتجلسات
 • انجام سایر امور مربوط