آموزش ضمن خدمت

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم زیور عبداله پور

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت : مسئول آموزش ضمن خدمت دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

 

شرح وظایف:

۱- برنامه ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر سال با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود با هماهنگی با مسئول واحدها

۲- بررسی اهداف، نتایج و دستاوردهای آموزشی دورههای پیشنهادی بر اساس نیازسنجی آموزشی

۳- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بهبود مدیریت، شغلی

۴- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی توانمندیهای عمومی و فرهنگی اجتماعی

۵- بررسی و تایید گواهینامه آموزشی کارکنان به منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی، اخذ رتبه، گواهینامه نوع دوم )

۶- ابلاغ و تشریح قوانین و مقررات آموزشی مصوب جهت همکاران

انجام مکاتبات اداری و پاسخ به نامه های ارسالی به واحد آموزش در خصوص برگزاری دوره های آموزشی