حسابداری

نام و نام خانوادگی : جناب آقای مسعود نجفی

مدرک تحصیلی :

سمت : مسئول حسابداری دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

شرح وظایف مسئول امورمالی:

دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند.

برثبت عملیات مالی روزانه نظارت و مراقبت می‌نماید.

در صورت وجود اختلاف در حسابهای ثبت شده آنها را کنترل و اختلاف را برطرف می‌کند.

سندهای هزینه را کنترل و امضا می‌کند.

کلیه مکاتبات مالی همراه با چک را انجام می‌دهد.

فرمهای مالیاتی را تنظیم و سایر فرمها را کنترل می‌کند.

تراز عملیات را تهیه کرده و در فرمهای ویژه پیاده می کند.

تراز عملیات تنظیم شده را همراه با مغایرت بانکی به امور مالی ارسال می‌دارد.

از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه می‌کند.

دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد.

انجام عملیات مربوط به بستن حسابهاوتهیه وتنظیم صورتهای مالی وارائه آن به حسابرس مستقل