انبارداری

نام ونام خانوادگی : جناب آقای  محمد اکبرپورفرد

مدرک تحصیلی :  کارشناس حسابداری

سمت : مسئول انبار عمومی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

 

شرح وظایف :

خلاصه شرح شغل :

انباردارتحت نظارت مافوق عهدارتصدی انباروسائل ، کالا و اجناس یک واحدرا می باشد.

اجناس و لوازم فنی وغیرفنی ومصرفی  را درمقابل دادن رسید دریافت می نماید. چیدن اجناس

را مطابق روش انبارداری درمحل های مربوطه به عمل می آورد. درمقابل دریافت حواله انبار

اجناس مورد نیاز هرواحدرا تحویل می دهد. تعمیرات موجودی کالا را دردفاتروکارت های مخصوص

ثبت می کند.

نمونه شرح وظایف ومسئولیتها :

– دریافت مواد واجناس و امضاء قبوض ، فرمها وصورتمجلسهای مربوطه.

– تطبیق کالای خریداری شده وتحویل به انباربانمونه های اصلی.

– تعیین محل مناسب جهت انبارکردن انواع کالاها وموادباتوجه به نوع ، وزن ، حجم وکثرت مصرف آنها .

– تحویل دادن کالا وموادمورد نیازدرقبال دریافت حواله ، قبض واسناد مربوطه .

– رسیدگی به موجودی انبارومطلع ساختن مقام مافوق ازچگونگی گردش انبار.

– گزارش نیازمندیهای انبارجهت تجدیدسفارش کالا ومواد مورد نیاز .

– صورت برداری از کالای موجود درانباردرفواصل معین .

– مراقبت درحفاظت وایمنی انبار ازلحاظ جلوگیری ازفساد و شکستگی وسایر خطرات احتمالی .

– ثبت کالاهای تحویل داده شده درکارتهای مخصوص .

– مراقبت برشمارش وبسته بندی وحمل کالا.

– انجام هرنوع کاردیگری که به شغل مربوط باشد .