نگهبانی

نام و نام خانوادگی : جناب آقای صالح فرخاری

مدرک تحصیلی : دیپلم

سمت : مسئول نگهبانی دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

شرح وظایف نگهبانان

۱- برخورد مناسب با ارباب رجوع

۲- حفظ و حراست  واحد مربوطه، مناظر، محوطه و نظایر آن طبق دستورات صادره از مقام مافوق

۳-کنترل  ورود  و خروج افراد، وسایط نقلیه، حمل و نقل اموال، تجهیزات و اثاثیه و سایر کالاها طبق دستور و ثبت دردفاتر مربوطه .

۴- پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی و خراب یهای غیرمترقبه در ساختمان، اموال،کالاها و تجهیزات تحت کنترل

۵- اطلاع فوری اتفاقات  و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی و خرابی به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی وانجام اقدامات احتیاطی اولیه .

۶ – گزارش و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی و تحویل به شیفت بعد

۷- پاسخگویی به مکالمات تلفنی، ارسال نامه های مربوطه، راهنمایی بین کارکنان و ارباب رجوع و هماهنگی بین مراجعین و کارکنان ذیربط

۸- استفاده از لباس فرم نگهبانی

۹- حضور مستمر درواحد و در صورت نیاز به ترک  واحد اطلاع به مسئول شیفت و تعیین جایگزین

۱۰-کنترل ونظارت بر ورود وخروج پرسنل وگزارش موارد تردد بدون هماهنگی

۱۱- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق