دبیرخانه

نام ونام خانوادگی : سرکار خانم فرزانه جعفری نژادان

مدرک تحصیلی : دیپلم

پست سازمانی : متصدی امور دفتری وبایگان

سمت : مسئول امور دفتری وبایگان – رسته اداری ومالی دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

 

شرح وظایف متصدی اموردفتری

متصدی اموردفتری تحت نظارت مقام مافوق عهده دارانجام اموردفتری میباشدومستلزم آگاهی ازتعدادمعدودی دستورالعمل وروش میباشد، دریافت وصدوربایگانی نامه ها رابعهده دارد، مشخصات واطلاعات فرمها وکارتهاراتکمیل مینماید، بعضی ازپیش نویسهای نامه ها راتهیه مینماید.

 • نمونه شرح وظایف ومسئولیتها :
 • تهیه پیش نویس نامه های صادره
 • ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده وصادره دردفتراندیکاتور.
 • دریافت نامه ها وپرونده های رسیده وارجاع آنها به متصدیان مربوط .
 • تهیه وتنظیم آمارهای مربوط به فعالیتهای مختلف
 • تفکیک وتوزیع نامه ها برای ارجاع به اقدام کننده.
 • نگهداری اطلاعات مختلف درموردبعضی ازفعالیتهای انجام شده طبق دستورمقامات مافوق .
 • تماس باارباب رجوع وراهنمایی آنها درموردکارهای دفتری.
 • تهیه وتوزیع ملزومات اداری .
 • پرکردن فرمها وکارتهای پرسنلی .
 • انجام کارهای محاسباتی درحدودوظایف محوله
 • انجام هرنوع کاردیگری که به شغل مربوط باشد.