کارگزینی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای اسماعیل خشتکار

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

سمت :کارگزین

شرح وظایف:

بررسی و تهیه احکام کارگزینی کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی

اجرای طرح طبقه بندی شاغل

تشکیل جلسات کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل و تنظیم صورتجلسات

پاسخگویی به مکاتبات اداری و انجام امور پرسنلی کارکنان دانشکده

تهیه گزارش های لازم آماری مورد درخواست ریاست واحد و یا مدیریت منابع انسانی

اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام امور اداری مربوط

اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی

.امور مربوط به مرخصی کارکنان (رسمی و پیمانی و قراردادی وطرحی- استحقاقی- استعلاجی- بدون حقوق) مرخصی زایمان،
الف) ذخیره و محاسبه مرخصی کارکنان و اعلام وضعیت مانده مرخصی در پایان سال و درج در پرونده پرسنلی
ب ) تهیه و ارسال مرخصی استعلاجی کارکنان دانشکده به شورای پزشکی
ج ) انجام امور مربوطه به حضور و غیاب کارکنان

امور مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان ، پیام آوران(صدور احکام ، احکام پایان کار و …)

انجام امور مربوطه به بازنشستگی کارکنان و نقل و انتقالات بیمه ای مابین صندوق بازنشستگی کشور و تامین اجتماعی

ارتباط مستمر با مدیریت نو سازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه

بایگانی و نگهداری سوابق پرسنلی، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مکاتبات پرسنلی

انجام امور مربوط به ایثارگران (اعلام آمار، صدور حکم، ارتقاء(

جمع آوری اطلاعات و صورتجلسه ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان

ورود اطلاعات کارکنان در نرم افزارهای پرسنلی

فرآیند ها

مرخصی استحقاقی دستی مرخصی استحقاقی
مرخصی پاس شیر برقراری حقوق
مکاتبه جهت اخذ تاییدیه تحصیلی ماموریت آموزشی
تشکیل پرونده قراردادی قبل از استخدام ماموریت یا انتقال
به کار گیری نیروی قراردادی ماموریت اداری
مکاتبه عدم سوء پیشینه حکم تغییر سمت
صدور حکم ماموریت اداری پاس ساعتی
بازنشستگی با سی سال استعلاجی
تمدید قرارداد تبصره ۳ ارتقاء رتبه
تایپ ماموریت اداری