آزمایشگاه ها

نام و نام خانوادگی : کاظم اکبری-کارشناس پرستاری
پست الکترونیکی :
شرح وظایف سرپرست آزمایشگاه  فن پرستاری،اتاق عمل و آناتومی
۱٫ برنامه ریزی جهت تغییرات موردنیازدرآزمایشگاه
۲٫ درخواست تجهیزات ووسایل موردنیاز
۳٫تحویل وسایل ازانبار
۴٫نظارت ومراقبت ازاموال موجودی آزمایشگاه
۵٫نظارت برنظم وترتیب درمحیط فیزیکی آزمایشگاه
۶٫برنامه ریزی جهت تمرین دانشجویان دراوقات فراغت
۷٫نظارت برنحوه استفاده دانشجویان ازآزمایشگاه وتحویل وتحول وسایل به آنها
۸٫هماهنگی بااساتیدجهت استفاده ازوسایل وپرکردن فرم مربوطه درصورت خروج وسایل ازآزمایشگاه
۹٫ هماهنگی باجمعدار اموال درهنگام خروج وسایل آزمایشگاه ازدانشکده
۱۰٫پیگیری وهماهنگی باواحدهای مختلف درصورت خرابی دستگاههاوتجهیزات
۱۱٫سرکشی ونظارت برعملکردپرسنل خدماتی.
۱۲٫آموزش پرسنل خدماتی جهت نظافت ومرتب کردن وسایل