زهرا سیفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی هوشبری،کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

سمت: مسئول اساتید مشاور  دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) لارستان، مربی و عضو هیئت علمی

z.seifi2010@yahoo.com پست الکترونیکی :

z.seifi@larums.ac.ir

تلفن: ۰۷۱۵۲۲۵۰۳۳۵