مسئولین گروه های آموزشی

                              

رشته پرستاری            رشته تکنولوژی اتاق عمل         رشته هوشبری