کارشناسان

معصومه خوبانی : کارشناس آموزش

میترا جعفرنژاد : کارشناس آموزش

اسماعیل دریایی : کارشناس آموزش

تلفن خدمات آموزش: ۵۲۲۴۰۳۰۷-۰۷۱ داخلی ۲۱۲