شرح وظایف کارشناسان خدمات آموزشی

شرح وظایف

مسئول: کارشناس خدمات آموزشی

۱-ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری

۲-کلیه امور انتخاب واحدونقل وانتقالات دانشکده پرستاری

۳- هماهنگی کلیه امورمربوط به برنامه هفنگی،برنامه امتحانات ،میان ترم وفاینال وبرنامه کاری آموزی

۴-برگزاری امتحانات میانی وپایان نیمسال دانشکده پرستاری وهمکاری بااداره امورآزمونهای دانشکده علوم پزشکی

۵-بررسی نفرات اول تا دهم در نیمسال ودر هر سال تحصیلی تهیه لیست برتر اول تا دهم نیمسال وسال پایانی

۶-امورمربوط به فارغ التحصیلی دانشجو یان(اعلام فارغ التحصیلی از دانشکدها  به مدیریت امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان

۷-درج مطالب آموزشی در سایت معاونت آموزشی

۸-بایگانی پرونده های دانشجویان به صورت الکترونیکی و دستی

۹-صدور گواهی  اشتغال به تحصیل (به جزء صدور گواهی اشتغال به تحصیل به خارج از کشورومراکز مهم دولتی ونظامی) و OT

۱۰-استفاده ازنرم افزارآزموده و چشم سوم جهت پاسخنامه وتصحیح آنها

۱۱-سایر امور محوله