اعضاء و وظایف شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده متشکل از رئیس دانشکده، معاون پژوهشی، معاون آموزشی، مدیران گروه های آموزشی و اعضاء هیات علمی فعال در حوزه پژوهش دانشکده می باشد. جلسات پژوهشی دانشکده  پرستاری بر اساس برنامه زمان بندی به طور منظم  برگزار می گردد، کلیه طرح های تحقیقاتی و موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورا قرار می گیرد.  ضمناً اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات واحد پژوهش دانشکده پرستاری در حوزه پژوهش به اعضای هیئت علمی دانشکده در خصوص ترغیب و حمایت از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت، ترغیب و حمایت از ترجمان دانش و مشارکت در رتبه بندی طرح های پژوهشی به منظور تعیین هزینه طرح ها بر عهده اعضای محترم شورای پژوهشی دانشکده می باشد.

ردیف نام ونام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای اسماعیل کاوی ریاست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب ( س) لارستان و عضو هیئت علمی
۲ جناب آقای دکتر محمد رفیع بذرافشان دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب ( س) لارستان و عضو هیئت علمی
۳ سرکار خانم راضیه رحمتی معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب ( س) لارستان و عضو هیئت علمی
۴ جناب آقای دکتر علی محمد پروینیان نسب استادیار و عضو هیئت علمی
۵ جناب آقای دکتر مقداد عبداله پور استادیار و عضو هیئت علمی
۶ جناب آقای دکتر سید علی حسینی استادیار و عضو هیئت علمی
۷ جناب آقای دکتر مهدی عسگری استادیار و عضو هیئت علمی
۸ جناب آقای محمد رضا فروتنی عضو هیئت علمی
۹ جناب آقای کاظم اکبری مربی
۱۰ جناب آقای حامد دلام عضو هیئت علمی
۱۱ سرکار خانم صفورا ایزانلو عضو هیئت علمی
۱۲ سرکار خانم زهره فرامرزیان عضو هیئت علمی
۱۳ سرکار خانم زهرا سیفی عضو هیئت علمی
۱۴ سرکار خانم فاطمه سوخک عضو هیئت علمی
۱۵ سرکار خانم سارا مقدم عضو هیئت علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده پرستاری:

 1. شرکت فعال در جلسات پژوهشی
 2. تدوین سیاستهای پژوهشی دانشکده ، باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشکده
 3. تعیین و تصویب آیین نامه ها و اولویت­های پژوهشی، بررسی طرح ­ها و اتخاذ تصمیم در مـورد اجراء و هدایت آنها
 4. همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات شورای مرکزی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان
 5. بررسی و اظهار نظر درباره مسائل پژوهشی که استادان و دانشجویان به شورا ارجاع می­دهند.
 6. ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی از جمله:
 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق و پژوهش در دانشکده
 • پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
 • ارزیابی و بهره برداری از نتایج طرح های پژوهشی
 • مشارکت و همفکری در ارتباط با سایر موضوعات پیشنهادی حوزه معاونت پژوهش
 1. تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به واحد پژوهش دانشکده
 2. ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
 3. ترغیب و حمایت از ترجمان دانش
 4. ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء

مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی و دانشجویان دانشکده به معاونت پژوهشی دانشکده جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی