وظایف شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب ( س) لارستان

۱- تهیه و تدوین استراتژی پژوهشی دانشکده

۲- تهیه و تدوین اولویت های تحقیقاتی دانشکده

۳- شرکت فعال در جلسات پژوهشی

۴- همکاری در تشکیل گروه های پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت
۱ سرکار خانم مریم صدیق ریاست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب ( س) لارستان
۲ جناب آقای دکتر بذرافشان معاون پژوهشی دانشکده پرستاری
۳ سرکار خانم زهره فرامرزیان معاون آموزشی دانشکده پرستاری
۴ جناب آقای محمد رضا فروتنی عضو هیات علمی
۵ جناب آقای سید حنان کشفی عضو هیات علمی
۶ جناب آقای اسماعیل کاوی عضو هیات علمی
۷ جناب آقای کاظم اکبری مربی
۸ سرکار خانم نرجس آب شرشری عضو هیات علمی
۹ سرکار خانم ملیحه پورکیانی عضو هیات علمی
۱۰ سرکار خانم زهرا سیفی عضو هیات علمی
۱۱ سرکار خانم فاطمه سوخک عضو هیات علمی
۱۲ جناب آقای حامد دلام کارشناس پژوهشی