کارشناس پژوهشی

نام و نام خانوادگی :

سمت : کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک:

شرح وظایف کارشناس پژوهشی

 • همکاری در تدوین اولویت های پژوهشی سالانه دانشکده پرستاری
 • انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی (تهیه دستور کار و تدوین صورت جلسه پژوهشی)
 • شرکت در جلسات مرتبط با معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری
 • پیگیری گزارش ها و مصوبات شورای پژوهشی برگزار شده دانشکده پرستاری
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت تکمیل فرایند داوری
 • تنظیم طرح های تحقیقاتی تصویب شده در دانشکده پرستاری، جهت بررسی در شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی لارستان
 • مستند سازی فعالیت های پژوهشی اساتید و پژوهشگران دانشکده پرستاری
 • بررسی و امتیاز دهی فعالیت های پژوهشی انجام شده توسط اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری بر اساس مفاد آئین نامه های پژوهشی مصوب دانشکده علوم پزشکی لارستان
 • مطالعه، نیازسنجی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگران
 • انجام مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران
 • همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری در امور پژوهشی
 • تهیه اخبار مربوط به جلسات پژوهشی برگزار شده جهت انعکاس در وب سایت دانشکده
 • انجام امور محوله که از طرف معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری واگذار می شود