ساعت کار کتابخانه

ساعت کار کتابخانه

مخزن:  ۷:۱۵ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر

سالن های مطالعه: ۷:۱۵ صبح تا ۱۹ بعد از ظهر

بخش امانت کتابخانه: ۷:۱۵ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر

پنج شنبه ها تعطیل می باشد .