نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر محمد رفیع بذرافشان(دکترای آموزش پرستاری)

m.bazrafshan@larums.ac.ir

معاون پژوهشی
حامد دلام (کارشناس ارشد اپیدمیولوژی)

h.delam@larums.ac.ir

  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
احمدرضا عیدی دبیر کمیته
سارا غضنفری مسئول نشریه
 امیرعلی بزرگی، نگین رئیسی استبرق، مهدی جعفری، علی مختاری رابطین نشریه
هژیر قادرپناه مسئول کارگاه
 محمد مهدی نجاری، فاطمه دهقانی رابطین کارگاه
محمدحسن شهبازی مسئول احکام
زهرا بانشی، ابوالفضل ذوالفقار نژاد رابطین احکام
احمدرضا عیدی مسئول روابط عمومی
راضیه مردانی، سهیلا غفوری رابطین روابط عمومی
فرشاد برگ ریزانه واحد انفورماتیک و تدارکات
مریم کرمی، مونس عاشوری، محمد امین حسین نیا طارسی رابطین انفورماتیک و تدارکات