اعضاء کمیته تحقیقات

اعضاء کمیته تحقیقات

۱- حامد دلام – عضو هیئت علمی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

۲- احمدرضا عیدی – دانشجوی رشته پرستاری و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

۳- فرشاد برگ ریزانه – دانشجوی رشته پرستاری

۴- فاطمه زارع – دانشجوی رشته پرستاری

۵- عاطفه قدری – دانشجوی رشته پرستاری

۵- سمانه اسدی – دانشجوی رشته تکنولوژی اتاق عمل

۶- علیرضا شاهدی – دانشجوی رشته پرستاری

۷- سیدامیررضا ساقی – دانشجوی رشته تکنولوژی اتاق عمل