کارگاه های آموزشی کمیته تحقیقات

این مرکز بصورت منظم در هر سال تحصیلی کارگاه های مرتبط با انجام تحقیق و پژوهش را برای دانشجویان علاقه مند برگزار می کند:

  •  کارگاه آشنایی با تحقیق و پژوهش
  •        کارگاه جستجوی الکترونیکی منابع
  •        کارگاه روش تحقیق مقدماتی
  •        کارگاه روش تحقیق پیشرفته
  •        کارگاه پروپوزال نویسی
  •        کارگاه آنالیز آماری و نرم افزارهای وابسته (Spss )
  •       کارگاه End-Note
  •        کارگاه مقاله نویسی
  •       کارگاه اخلاق در پژوهش

 

شایان ذکر است که در پایان هر کارگاه، گواهی شرکت در کارگاه مربوطه به دانشجویان اعطا خواهد شد.