تقویم آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی سه شنبه 1401/11/11 لغایت چهارشنبه 1401/11/12 جهت کلیه ورودی ها
شروع کلاس ها یکشنبه 1401/11/16 جهت کلیه ورودی ها
حذف و اضافه یکشنبه 1401/11/30 لغایت دوشنبه 1401/12/01 جهت کلیه ورودی ها
حذف نهایی سه شنبه 1402/02/19 لغایت چهارشنبه 1402/02/20 جهت کلیه ورودی ها
پایان کلاس ها چهار شنبه 1402/03/24 جهت کلیه ورودی ها
شروع و پایان امتحانات شنبه 1402/03/27 لغایت چهارشنبه 1402/04/07 جهت کلیه ورودی ها
بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات یکشنبه 1402/03/28 لغایت پنجشنبه 1402/04/15 جهت کلیه ورودی ها
نکات مهم *در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود. *تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود. * آزمون های پایان ترم به شکل حضوری برگزار میگردد.