تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی سه شنبه 1401/06/15 لغایت شنبه 1401/06/19 جهت کلیه ورودی ها
شروع کلاس ها یکشنبه 1401/06/20 جهت کلیه ورودی ها
حذف و اضافه شنبه 1401/07/09 لغایت یکشنبه 1401/07/10 جهت کلیه ورودی ها
حذف نهایی دو شنبه 1401/09/07 لغایت سه شنبه 1401/09/08 جهت کلیه ورودی ها
پایان کلاس ها چهار شنبه 1401/10/14 جهت کلیه ورودی ها
شروع و پایان امتحانات شنبه 1401/10/17 لغایت شنبه 1401/11/01 جهت کلیه ورودی ها
نکات مهم *در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود. *تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود.