تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد دوشنبه 98/11/07 لغایت پنج شنبه 98/11/10 کلیه ورودی ها
شروع کلاس ها شنبه 98/11/12 کلیه ورودی ها
حذف و اضافه شنبه 98/11/26 لغایت دوشنبه 98/11/28 کلیه ورودی ها
حذف نهایی دوشنبه 99/02/15 لغایت سه شنبه 99/02/16 کلیه ورودی ها
پایان کلاس ها پنج شنبه 99/03/22 کلیه ورودی ها
شروع و پایان امتحانات شنبه 99/03/24 لغایت پنج شنبه 99/04/05 کلیه ورودی ها
تعطیلات بین دو نیمسال جمعه 99/04/06 لغایت شنبه 99/06/15 کلیه ورودی ها

*در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.
*تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود.