تقویم آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی دوشنبه 1400/06/15 لغایت جمعه 1400/06/19 برای ورودی های ماقبل 1400
شروع کلاس ها شنبه 1400/06/20 برای ورودی های ماقبل 1400
حذف و اضافه شنبه 1400/07/03 لغایت یکشنبه 1400/07/04 برای ورودی های ماقبل 1400
حذف نهایی شنبه 1400/09/20 لغایت یکشنبه 1400/09/21 برای ورودی های ماقبل 1400
پایان کلاس ها چهار شنبه 1400/10/15 برای ورودی های ماقبل 1400
شروع و پایان امتحانات شنبه 1400/10/18 لغایت پنج شنبه 1400/10/30 برای ورودی های ماقبل 1400
نکات مهم *در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود. *تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود. *زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی 1400 (کلیه مقاطع)متعاقبا" اعلام خواهد شد. *در صورت نیاز به ارائه آموزشها به شکل حضوري(دروس نظري و کارآموزي)،برنامه زمانبندي شده بعدا اعلام خواهد شد. *متناسب با شرایط بیماری کووید 91 ممکن است بعضی از تاریخ های پیشنهادی تغییر یابد. در صورت امکان فروکش نمودن بیماری و مهیا شدن امکان حضور دانشجویان ممکن است آزمون های پایان ترم به شکل حضوری برگزار گردد. *برنامه ریزي براي انجام فرایند هاي اداري و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در نیمسال آینده به شکلی صورت خواهد گرفت که کلیه اقدامات لازم به شکل غیرحضوري و از طریق سامانه ((هم آوا)) انجام پذیرد.