تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ جهت دانشجویان جدید الورود

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی شنبه 1399/12/23 لغایت دوشنبه 1399/12/25 جهت کلیه ورودی های 1399
شروع کلاس ها شنبه 1400/01/14 جهت کلیه ورودی های 1399
حذف و اضافه شنبه 1400/01/28 لغایت دوشنبه 1400/01/30 جهت کلیه ورودی های 1399
حذف نهایی شنبه 1400/04/05 لغایت یکشنبه 1400/04/06 جهت کلیه ورودی های 1399
پایان کلاس ها پنجشنبه 1400/04/31 جهت کلیه ورودی های 1399
شروع و پایان امتحانات شنبه 1400/05/02 لغایت پنج شنبه 1400/05/14 جهت کلیه ورودی های 1399
نکات مهم *در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود. *تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود. *در صورت نیاز به ارائه آموزشها به شکل حضوري(دروس نظري و کارآموزي)،برنامه زمانبندي شده بعدا اعلام خواهد شد. *پیشنهاد میگردد از ابتداي نیمسال تحصیلی ارزشیابی پیشرفت دانشجویان از طریق آزمونهاي تکوینی صورت پذیرد. *پیش بینی اولیه برگزاري آزمونها به شکل مجازي(غیر حضوري)میباشد که از طریق سامانه ((فرادید)) صورت خواهد گرفت. *برنامه ریزي براي انجام فرایند هاي اداري و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در نیمسال آینده به شکلی صورت خواهد گرفت که کلیه اقدامات لازم به شکل غیرحضوري و از طریق سامانه ((هم آوا)) انجام پذیرد.