تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد اینترنتی شنبه 1399/11/04 لغایت دوشنبه 1399/11/06 براي کلیه ورودي ها به جز ورودي 1399
شروع کلاس ها شنبه 1399/11/11 براي کلیه ورودي ها به جز ورودي 1399
حذف و اضافه شنبه 1399/11/25 لغایت دوشنبه 1399/11/27 براي کلیه ورودي ها به جز ورودي 1399
حذف نهایی شنبه 1400/02/11 لغایت یکشنبه 1400/02/12 براي کلیه ورودي ها به جز ورودي 1399
پایان کلاس ها پنجشنبه 1400/03/20 براي کلیه ورودي ها به جز ورودي 1399
شروع و پایان امتحانات شنبه 1400/03/22 لغایت پنج شنبه 1400/04/03 براي کلیه ورودي ها به جز ورودي 1399
نکات مهم *در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود. *تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود. *در صورت نیاز به ارائه آموزشها به شکل حضوري(دروس نظري و کارآموزي)،برنامه زمانبندي شده بعدا اعلام خواهد شد. *پیشنهاد میگردد از ابتداي نیمسال تحصیلی ارزشیابی پیشرفت دانشجویان از طریق آزمونهاي تکوینی صورت پذیرد. *پیش بینی اولیه برگزاري آزمونها به شکل مجازي(غیر حضوري)میباشد که از طریق سامانه ((فرادید)) صورت خواهد گرفت. *برنامه ریزي براي انجام فرایند هاي اداري و آموزشی مرتبط با انتخاب واحد در نیمسال آینده به شکلی صورت خواهد گرفت که کلیه اقدامات لازم به شکل غیرحضوري و از طریق سامانه ((هم آوا)) انجام پذیرد.