مجلات

دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان

نشریه دانشجویی ناردونه

شماره: 1 * سال: 1397 * ماه: خرداد
مدیر مسئول: فاطمه بلاغی
سردبیر: فاطمه اجرایی
دریافت فایل

نشریه دانشجویی جنبش

شماره: 5 * سال: 1397 * ماه: تیر
مدیر مسئول: علیرضا احمدی دوقزلو
سردبیر: علیرضا احمدی دوقزلو
دریافت فایل

نشریه دانشجویی برمودا

شماره: 3 * سال: 1397 * ماه: تیر
مدیر مسئول: رعنا کاظمی
سردبیر: فاطمه رحمانیان
دریافت فایل

نشریه دانشجویی شورشیرین

شماره: 8 * سال: 1397 * ماه: شهریور
مدیر مسئول: محمدرضا براری
سردبیر: فاطمه پارسایی
دریافت فایل