طرح درس و طرح دوره دروس رشته تکنولوژی اتاق عمل

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب دانلود دانلود دانلود
اصول و فنون مهارت های بالینی دانلود دانلود دانلود
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی جراحی در جراحی های گوارش و غدد و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
تکنولوِژی اتاق عمل ENT ،فک و صورت، دهان و دندان و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی جراحی در جراحی های ارتوپدی و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی ، پلاستیك ، پوست وسوختگی مراقبتهای آن دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی اتاق عمل توراکس ، قلب و عروق ومراقبت های ان دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی جراحی زنان و ارولوژی دانلود دانلود دانلود
تکنولوِژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
تکنولوژی جراحی در جراحی های اورژانس، تروما و بحران ها دانلود دانلود دانلود
بیهوشی و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
خون شناسی اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبت های آن دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی 1 دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی 2 دانلود دانلود دانلود
زبان پیش دانشگاهی دانلود دانلود دانلود
ایمونولوژی دانلود دانلود دانلود
مدیریت در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
بهداشت در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
آمار حیاتی دانلود دانلود دانلود
میکروب شناسی و انگل شناسی پزشکی دانلود دانلود دانلود
باکتریو لوژی و انگل شناسی دانلود دانلود دانلود
روش های احیای قلبی و ریوی و اصول مراقبتهای ویژه دانلود دانلود دانلود
روش تحقیق در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
روانشناسی عمومی دانلود دانلود دانلود
بهداشت روان در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
تشریح در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
اصول استریلیزاسیون وضدعفونی دانلود دانلود دانلود
آسیب شناسی و بافت شناسی دانلود دانلود دانلود
فوریت های پزشکی دانلود دانلود دانلود
آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
اخلاق حرفه ای دراتاق عمل دانلود دانلود دانلود
بیوشیمی دانلود دانلود دانلود
تشریح 2 دانلود دانلود دانلود
تغذیه در جراحی دانلود دانلود دانلود
فناوری اطلاعات در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
زبان تخصصی دانلود دانلود دانلود
زبان عمومی دانلود دانلود دانلود
فيزیک پزشکی ، الکتریسه و کاربرد آن در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
دانش خانواده و جمعیت دانلود دانلود دانلود
تفسیر موضوعی نهج البلاغه دانلود دانلود دانلود
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران دانلود دانلود دانلود
تاریخ تحلیلی صدر اسلام دانلود دانلود دانلود
ادبیات فارسی دانلود دانلود دانلود
انقلاب اسلامی ایران دانلود دانلود دانلود
دانش خانواده وجمعیت شناسی دانلود دانلود دانلود
آئین زندگی دانلود دانلود دانلود
تفسیر موضوعی نهج البلاغه دانلود دانلود دانلود
اندیشه اسلامی 2 دانلود دانلود دانلود
داروشناسی دانلود دانلود دانلود
تربیت بدنی 2 دانلود دانلود دانلود