طرح درس و طرح دوره دروس رشته هوشبری

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
تکنیک های بیهوشی و اداره درد دانلود دانلود دانلود
تشریح هوشبری دانلود دانلود دانلود
مدیریت در بیهوشی دانلود دانلود دانلود
مراقبت های ویژه دانلود دانلود دانلود
فوریت های پزشکی دانلود دانلود دانلود
روش بیهوشی در جراحی های اختصاصی دانلود دانلود دانلود
فیزیوپاتولوژی دانلود دانلود دانلود
خون شناسی و انتقال خون دانلود دانلود دانلود
مراقبت های پس از بیهوشی دانلود دانلود دانلود
روشهای بیهوشی در جراحی دانلود دانلود دانلود
زبان تخصصی دانلود دانلود دانلود
آمار زیستی و روش تحقیق دانلود دانلود دانلود
روانشناسی دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی دانلود دانلود دانلود
داروشناسی اختصاصی دانلود دانلود دانلود