طرح درس و طرح دوره دروس رشته هوشبری

نام درس طرح دوره طرح درس راهنمای مطالعاتی
تکنیک های بیهوشی و اداره درد دانلود دانلود دانلود
آناتومی پیوسته و ناپیوسته 1 دانلود دانلود دانلود
آناتومی 2 دانلود دانلود دانلود
مدیریت در بیهوشی پیوسته دانلود دانلود دانلود
مدیریت در بیهوشی ناپیوسته دانلود دانلود دانلود
بیهوشی 1 دانلود دانلود دانلود
بیهوشی 2 دانلود دانلود دانلود
بیهوشی 3 دانلود دانلود دانلود
مراقبت های ویژه دانلود دانلود دانلود
فوریت های پزشکی دانلود دانلود دانلود
روش بیهوشی در جراحی های اختصاصی دانلود دانلود دانلود
فیزیوپاتولوژی دانلود دانلود دانلود
خون شناسی و انتقال خون دانلود دانلود دانلود
مراقبت های پس از بیهوشی دانلود دانلود دانلود
آمار زیستی و روش تحقیق دانلود دانلود دانلود
بهداشت روان دانلود دانلود دانلود
روانشناسي دانلود دانلود دانلود
بیوشیمی بالینی دانلود دانلود دانلود
میکروب شناسی دانلود دانلود دانلود
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل دانلود دانلود دانلود
اصطلاحات پزشکی دانلود دانلود دانلود
تجهیزات بیهوشی دانلود دانلود دانلود
بیماریهای داخلی جراحی 1 دانلود دانلود دانلود
بیماریهای داخلی جراحی 2 دانلود دانلود دانلود
نشانه شناسی و معاینات بالینی دانلود دانلود دانلود
اخلاق حرفه اي در هوشبري دانلود دانلود دانلود
داروشناسی اختصاصی دانلود دانلود دانلود
فیزیوپاتولوژی دانلود دانلود دانلود
فیزیک پزشکی دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی 1 دانلود دانلود دانلود
فیزیولوژی 2 دانلود دانلود دانلود
ایمونولوژی دانلود دانلود دانلود
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دانلود دانلود دانلود
فارماکولوژی پایه دانلود دانلود دانلود
کاربرد رایانه دانلود دانلود دانلود
فناوری اطلاعات دانلود دانلود دانلود
زبان پیش دانشگاهی دانلود دانلود دانلود
زبان عمومی دانلود دانلود دانلود
زبان تخصصی دانلود دانلود دانلود
تفسیر موضوعی نهج البلاغه دانلود دانلود دانلود
دانش خانواده و جمعیت دانلود دانلود دانلود
تاریخ تحلیلی صدر اسلام دانلود دانلود دانلود
فرهنگ تمدن اسلام و ایران دانلود دانلود دانلود
انقلاب اسلامی دانلود دانلود دانلود
ادبيات فارسي دانلود دانلود دانلود
اندیشه اسلامی 2 دانلود دانلود دانلود
تربیت بدنی 2 دانلود دانلود دانلود
زبان عمومي 1 دانلود دانلود دانلود
آیین زندگی دانلود دانلود دانلود