پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه

 

تصویر نام و نام خانوادگی  سمت مدرک تحصیلی پست الکترونیک
زیور عبداله پور
رئیس کتابخانه کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی z.abdollahpour@larums.ac.ir
موهبت
شیوخی
کتابدار مرجع کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی m.shoyukhi@larums.ac.ir
زینت شکفته کتابدار دیپلم z.shekofteh@larums.ac.ir