جناب آقای اسماعیل کاوی

سمت: ریاست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد اتاق عمل
ایمیل : kavi.esmaeil@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-210
شرح وظایف

نظارت بر اجرای وظائف آموزشی ، پژوهشی و اجرائی اعضای هیئت علمی

ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان

هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری – مالی ، فرهنگی دانشکده

برآورد و پیشنهاد بودجه سالانه