جناب آقای اسماعیل کاوی

سمت: ریاست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد اتاق عمل
ایمیل : kavi.esmaeil@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-210