جناب آقای دکتر محمدرفیع بذرافشان

سمت: معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری
ایمیل : m.bazrafshan@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-249