جناب آقای دکتر محمدرفیع بذرافشان

سمت: معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری
ایمیل : m.bazrafshan@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-249
شرح وظایف

یکی از مهمترین رسالت‌های هر واحد دانشگاهی اهتمام ورزیدن به تحقیقات کاربردی و پژوهش های علمی است. در این خصوص یکی از ارکان اصلی و تأثیرگذار جهت هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت اولویت‌ها و نیازهای پژوهشی کشور، معاونت پژوهشی می‌باشد. بدین منظور معاونت پژوهشی با ایجاد بستر مناسب  و اجرای راهکارهای مختلف، تلاش می‌نماید تا دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی با تلاش مضاعف به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی بر اساس نیازهای منطقه‌ای، استانی و کشوری اقدام نمایند.

لذا جهت نیل به این اهداف، معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت مسئولیت‌ها و وظایف زیر را به عهده دارد :

 1. تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرای فعالیت های حوزه پژوهش
 2. تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
 3. برگزاری و شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 4. دریافت طرح های تحقیقاتی و پیگیری روند داوری آن ها
 5. دریافت گزارش پیشرفت کار از واحدهای اجرا کننده برنامه های پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده و جدول زمانی آن ها
 6. ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیآت علمی و سایر واحدهای مرتبط
 7. تعیین خط مشی فعالیت پژوهشی اعضاء کادر آموزشی
 8. تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با کمک کادر آموزشی
 9. تشکیل پرونده پژوهشی جهت هر یک از اعضاء هیآت علمی و پرسنل
 10. نظارت بر امر تهیه و در دسترس قرار دادن کتب ، نشریات و مجلات علمی برای دانشجویان ، اساتید و کارکنان
 11. نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و بانک های اطلاعاتی دانشکده ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آیین نامه های مربوط
 12. نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت وکیفیت منابع علمی موجود
 13. ارجاع طرح های داوری شده به معاون پژوهشی دانشگاه
 14. بررسی و تایید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذی ربط
 15. اطلاع رسانی برگزاری کنگره ها و سمینارها
 16. هماهنگی اعزام افراد در موارد پذیرش مقاله به کنگره ها
 17. جمع آوری امتیازات پژوهشی اعضاء و اعلام ن بهآن آن به دانشگاه در مواقع لزوم
 18. نظارت بر فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی
 19. سفارش و تهیه تجهیزات سمعی و بصری جهت برگزاری دوره ها و برنامه های پژوهشی
 20. انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشکده و یا دانشگاه