جناب آقای رامین عوض پور

سمت: ریاست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد روان پرستاری و MPH سیاست گذاری سلامت
ایمیل : r.avazpour@larums.ac.ir
تلفن : 07152245009-210