جناب آقای مسعود نجفی

سمت: معاون پشتیبانی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س)
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
تلفن : 07152245009-209