دکتر محمد سبحانی لاری

سمت: استاد مشاور فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی حضرت زینب(س)
تلفن : 07152245009- داخلی 275